Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
 1. Notariskantoor Bierenga betreft de notaris zelf, de kandidaat-notarissen en al de overige personen, die voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers. Notariskantoor Bierenga is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijk of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. De opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft tot dienstverlening. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. De opdracht die de opdrachtgever verstrekt is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek in principe aanvaard.
 4. Een opdracht geldt als aanvaard:
  1. als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de opdrachtgever; dan wel
  2. als de opdrachtgever op diens verzoek een ontwerpakte, dan wel een uitgebracht persoonlijk advies van Notariskantoor Bierenga in ontvangst neemt; dan wel
  3. als Notariskantoor Bierenga een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat Notariskantoor Bierenga de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
 5. De opdrachtgever wordt in het kader van deze algemene voorwaarden als cliŽnt beschouwd indien de opdracht is aanvaard.
 6. Een aanbieding die de notaris voor een opdracht heeft uitgebracht, al dan niet met een offerte, wordt altijd geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van aanvaarding van de opdracht door de notaris en –indien van toepassing- onder voorbehoud van de mogelijkheid van naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 
Artikel 2 toepassingsgebied
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningdoor of namens Notariskantoor Bierenga, ongeacht of deze dienstverlening is verricht in de hoedanigheid van notaris, kandidaat-notaris, juridisch en niet-juridisch medewerker, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Werkzaamheden notaris
 1. De uitvoering van de aan Notariskantoor Bierenga verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliŽnt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de cliŽnt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 2. De werkzaamheden zullen door Notariskantoor Bierenga worden verricht met inachtneming van de voor het notariaat geldende wettelijke en andere voorschriften. Indien Notariskantoor Bierenga oordeelt dat van een transactie of rechtshandeling melding dient te worden gemaakt aan de betrokken autoriteiten op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting, zijn zij gerechtigd dit te doen zonder (voorafgaand) overleg met de opdrachtgever.
 3. Voor de goede orde merken wij op dat wij de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT laten prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet op het notarisambt.
 4. Een vordering op Notariskantoor Bierenga vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Notariskantoor Bierenga betaalt op grond van de notariŽle beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling van grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
Artikel 4 Inschakeling derden
 1. Notariskantoor Bierenga is bevoegd, bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de cliŽnt derden in te schakelen.
 2. Bij het inschakelen van derden zal Notariskantoor Bierenga zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met de desbetreffende cliŽnt en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Notariskantoor Bierenga is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Daarnaast is Notariskantoor Bierenga bevoegd om mede namens de cliŽnt een eventuele beperking van de aansprakelijkheid van die derde te aanvaarden.
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid
 1. De beroepsaansprakelijkheid is overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie verzekerd. Wanneer in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan Notariskantoor Bierenga gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de cliŽnt en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Bierenga slechts beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor schade is ontstaan.
 3. De in lid 1 beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Notariskantoor Bierenga aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 4. De hiervoor beschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook in geval van een ten onrechte geweigerde opdracht en hieruit schade is voortgevloeid.
 5. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet het bepaalde in artikel 6:89 BW uitgesloten.
 6. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid opdrachtgever/cliŽnt
 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Notariskantoor Bierenga verstrekte informatie.
 2. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele voorschotten) die uit hoofde van die opdracht aan Notariskantoor Bierenga verschuldigd zijn.
 3. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht mede geacht door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon, is deze tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ongeacht of deze al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld. Indien de rechtspersoon deel uitmaakt van een concern, kan de holding ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.
 4. Notariskantoor Bierenga heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft zolang de opdrachtgever de declaraties niet of volledig heeft voldaan.


 
Artikel 7 Tarieven en meerwerk
 1. Het door de cliŽnt verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Notariskantoor Bierenga, periodiek vast te stellen, uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen of door het kantoor voor een bepaalde verrichting een vast kantoortarief wordt gehanteerd.
 2. Worden er ten behoeve van het dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is Notariskantoor Bierenga bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
 
Artikel 8 Declaraties
 1. Betaling van declaraties van Notariskantoor Bierenga dient zonder opschorting of verrekening te geschieden uiterlijk bij het tekenen van de akte, tenzij anders is overeengekomen of anders door Notariskantoor Bierenga op de declaratie/afrekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is cliŽnt in verzuim. De cliŽnt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. Incassokosten worden berekend aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
 2. Alle feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties, komen voor rekening van de cliŽnt.
 
Artikel 9 Klachtenregeling
 1. Notariskantoor Bierenga heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten. Indien de interne klachtenprocedure niet tot een aanvaardbare oplossing voor een klacht van de cliŽnt leidt, kan cliŽnt zijn klacht binnen twaalf maanden na afronding van de interne klachtenregeling voorleggen aan de Geschillencommissie van het Notariaat. Notariskantoor Bierenga neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Het reglement is gepubliceerd op de website: www.degeschillencommissie.nl.
 2. De Geschillencommissie Notariaat neemt slechts een klacht in behandeling indien de interne klachtenregeling is doorlopen en is bevoegd uitspraak te doen over geschillen tussen Notariskantoor Bierenga en de cliŽnt.
 3. Klachten die uitsluitend van tuchtrechtelijke aard zijn, kunnen niet door de Geschillencommissie Notariaat behandeld worden. Deze klachten kunnen worden voorgelegd aan de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en Kandidaat-Notarissen.
 4. Notariskantoor Bierenga houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. De regels zijn terug te vinden in de consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’ die is opgesteld door de KNB in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. De brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 
Artikel 10 Diversen
 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk tussen Notariskantoor Bierenga en de cliŽnt zijn overeengekomen.
 2. Op de rechtsverhouding tussen Notariskantoor Bierenga en cliŽnt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Notariskantoor Bierenga is gevestigd.
 3. Wanneer cliŽnt een afspraak heeft bij Notariskantoor Bierenga dient men altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen. Identificatie kan plaatsvinden aan de hand van een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet, een geldig rijbewijs en een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfstatus kan aantonen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele vennoten van de maatschap, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van alle kandidaat-notarissen en alle overige personen die voor en namens Notariskantoor Bierenga werkzaam zijn.
 5. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekstvan deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.