Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Notariskantoor Bierenga

Artikel 1
Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie) heeft notaris mr J.C.H. Bierenga haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
Artikel 2
De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:
1. verzekerde som: € 25.000.000,- als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
2. jaarmaximum: € 50.000.000,- per verzekeringsjaar en per notaris;
3. verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.
Artikel 3
Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
Artikel 4
De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
Artikel 5
De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
Artikel 6
De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
Artikel 7
Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 8
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Bierenga. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
Artikel 9
Het staat Notariskantoor Bierenga vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen aandeelhouders en personeelsleden te laten uitvoeren, en met inschakeling van derden. Notariskantoor Bierenga zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Notariskantoor Bierenga is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
Artikel 10
Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Notariskantoor Bierenga op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
Artikel 11
Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.
Artikel 12
Notariskantoor Bierenga behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
Artikel 13
Declaraties van Notariskantoor Bierenga dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Notariskantoor Bierenga kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht per onmiddellijk en eenzijdig beŽindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 14
Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van Notariskantoor Bierenga, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouder(s), bestuurders en bestuurder(s) van aandeelhouder(s), en van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor Notariskantoor Bierenga werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun rechtsopvolgers.
Artikel 15
Het merendeel van de dienstverlening van Notariskantoor Bierenga valt onder de Wet MOT (Wet melding ongebruikelijke transacties) en de WID (Wet identificatie bij dienstverlening). In verband hiermee kan de aktemaker verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de aktemaker zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

 

Notaris Bierenga
Burgemeester de BruÔnelaan 134
3331 AJ Zwijndrecht
Tel: 078 - 619 41 05
info@notarisbierenga.nl